GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Gebruiksvoorwaarden website Wegenwerken De Moor nv

  Het gebruik van de website van www.wwdemoor.be (de "website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd : de toepasselijke voorwaarden zijn deze welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan Wegenwerken De Moor NV met maatschappelijke zetel te Vantegemstraat 27, 9230 Wetteren en met ondernemingsnummer 0415.668.556 (hierna: "wij" of de "onderneming").

  Gebruik van de website

  Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks, of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

  Intellectuele eigendom

  Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging.

  Bescherming van persoonsgegevens

  Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op onze website.

  Belgisch recht

  Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.